ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายชื่อเว็บไซต์อาจารย์

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ค้นหา แสดงข้อมูลทั้งหมด

อาจารย์ คณะ สาขา/โปรแกรมวิชา
ผศ.ฟุ้งศรี ภักดีสุวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การผลิตและอุตสาหการ
ผศ.ภวัต มิสดีย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การผลิตและอุตสาหการ
อ.ยุทธนา อุทปา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การผลิตและอุตสาหการ
อ.รชต บุณยะยุต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การผลิตและอุตสาหการ
อ.รณยุทธ นนพละ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การผลิตและอุตสาหการ
อ.วาสนา เกษมสินธุ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การผลิตและอุตสาหการ
อ.ไวรุจน์ อิ่มโพ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การผลิตและอุตสาหการ
อ.วุฒินันต์ ประทุม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โยธาและสถาปัตยกรรม
อ.กฤษฎา พรหมพินิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การผลิตและอุตสาหการ
สมภาร ดอนจันดา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การผลิตและอุตสาหการ
ผศ.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การผลิตและอุตสาหการ
อ.ก้องภพ ชาอามาตย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อ.สิทธิรักษ์ แจ่มใส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การผลิตและอุตสาหการ
อ.กัลยา กิตติเลิศไพศาล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การผลิตและอุตสาหการ
ผศ.อนุวัต สุเพียร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การผลิตและอุตสาหการ
1 2 3 4 

Copyright © 2013 Designed by Management Information System (MIS), Sakon nakhon Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ม.11 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 0 4297 0046