ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายชื่อเว็บไซต์อาจารย์


ค้นหา แสดงข้อมูลทั้งหมด

อาจารย์ คณะ สาขา/โปรแกรมวิชา
ผศ.เกษร ขาวสีจาน วิทยาการจัดการ การบัญชี
ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
ผศ.ปิยะวดี ยอดนา วิทยาการจัดการ การบัญชี
อ.ปูริดา กล้าประเสริฐ วิทยาการจัดการ
อ.ผกาพรรณ วะนานาม ครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
ดร.พจมาน ชำนาญกิจ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
ผศ.ดร.พนมพร จินดาสมุทร์ ครุศาสตร์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา
อ.พรเทพ เสถียรนพเก้า ครุศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
พรกมล สาฆ้อง ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ.พรพิมล ศิวินา ครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
อ.พรรณนภา หาญมนตรี เทคโนโลยีการเกษตร
อ.แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
อ.พฤหัส กำภูศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และสถิติ
อ.พสุธา โกมลมาลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
ผศ.พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Copyright © 2013 Designed by Management Information System (MIS), Sakon nakhon Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ม.11 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 0 4297 0046