ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายชื่อเว็บไซต์อาจารย์

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค้นหา แสดงข้อมูลทั้งหมด

อาจารย์ คณะ สาขา/โปรแกรมวิชา
อ.แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
อ.พฤหัส กำภูศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และสถิติ
ผศ.พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.พิทักษ์ วงษ์ชาลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
ดร.ภัทรลภา ฐานวิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ดร.มาลี ศรีพรหม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และสถิติ
อ.สุรีย์พัชร มุสิกะภวัต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.วิชชุดา ศิริวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
ผศ.วิศัย พรหมเทพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
อ.วีระศักดิ์ เจริญรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ศรีจันทร์ ทานะขันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และสถิติ
อ.กรรณิการ์ กมลรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
ผศ.สมจิตต์ รัตนอุดมโชค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และสถิติ
อ.สมจิตร บุญเทียม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และสถิติ
1 2 3 4 5 6 7 

Copyright © 2013 Designed by Management Information System (MIS), Sakon nakhon Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ม.11 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 0 4297 0046