ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายชื่อเว็บไซต์อาจารย์

คณะ ครุศาสตร์

ค้นหา แสดงข้อมูลทั้งหมด

อาจารย์ คณะ สาขา/โปรแกรมวิชา
อ.ผกาพรรณ วะนานาม ครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
ดร.พจมาน ชำนาญกิจ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
ผศ.ดร.พนมพร จินดาสมุทร์ ครุศาสตร์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา
อ.พรเทพ เสถียรนพเก้า ครุศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
อ.พรพิมล ศิวินา ครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
ภัทรดร จั้นวันดี ครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
ผศ.ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ ครุศาสตร์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ดร.มารศรี กลางประพันธ์ ครุศาสตร์ วัดผลและวิจัยการศึกษา
ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร ครุศาสตร์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ผศ.รักทรัพย์ แสนสำแดง ครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
อ.ลดาวัลย์ มะลิไทย ครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
อ.วสันต์ ศรีหิรัญ ครุศาสตร์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง ครุศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ครุศาสตร์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา
อ.วาทินี อุดมกัน ครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
1 2 3 4 5 6 

Copyright © 2013 Designed by Management Information System (MIS), Sakon nakhon Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ม.11 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 0 4297 0046