ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายชื่อเว็บไซต์อาจารย์

คณะ วิทยาการจัดการ

ค้นหา แสดงข้อมูลทั้งหมด

อาจารย์ คณะ สาขา/โปรแกรมวิชา
ผศ.เกษร ขาวสีจาน วิทยาการจัดการ การบัญชี
ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
ผศ.ปิยะวดี ยอดนา วิทยาการจัดการ การบัญชี
อ.ปูริดา กล้าประเสริฐ วิทยาการจัดการ
อ.ภคพล คติวัฒน์ วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์ วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
อ.วราธร พรหมนิล วิทยาการจัดการ การบัญชี
อ.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
ผศ.วาทินี ศรีมหา วิทยาการจัดการ การบัญชี
อ.วิทวัส ปานศุภวัชร วิทยาการจัดการ การตลาด
อ.ศศิกานต์ สังข์ทอง วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
อ.ศักดาเดช กุลากุล วิทยาการจัดการ การบัญชี
ศิรประภา ราชพิลา วิทยาการจัดการ การตลาด
สามารถ อัยกร วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
อ.สิริพาพร ยืนสุข วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
1 2 3 4 5 

Copyright © 2013 Designed by Management Information System (MIS), Sakon nakhon Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ม.11 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 0 4297 0046