ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายชื่อเว็บไซต์อาจารย์

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

ค้นหา แสดงข้อมูลทั้งหมด

อาจารย์ คณะ สาขา/โปรแกรมวิชา
อ.พรรณนภา หาญมนตรี เทคโนโลยีการเกษตร
อ.พิจิกา ทิมสุกใส เทคโนโลยีการเกษตร พืชศาสตร์
อ.โกวิทย์ พัชรบุษราคัมกุล เทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ยุพิน สมคำพี่ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร
อ.สิรินทัศน์ เลี่ยมแหลม เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร
ดร.สุนทรีย์ สุรศร เทคโนโลยีการเกษตร พืชศาสตร์
ผศ.สุรชาติ เทียนกล่ำ เทคโนโลยีการเกษตร พืชศาสตร์
รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล เทคโนโลยีการเกษตร พืชศาสตร์
อ.อโณทัย แพทย์กิจ เทคโนโลยีการเกษตร พืชศาสตร์
อ.อนาวิล พรหมเทพ เทคโนโลยีการเกษตร การประมง
ผศ.อังคณา เทียนกล่ำ เทคโนโลยีการเกษตร พืชศาสตร์
อ.ครองใจ โสมรักษ์ เทคโนโลยีการเกษตร พืชศาสตร์
จักรพรรดิ์ ประชาชิต เทคโนโลยีการเกษตร พืชศาสตร์
ผศ.ศิริชาติ ศรีวงษา เทคโนโลยีการเกษตร พืชศาสตร์
อ.อลิสรา กิณเรศ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร
1 2 3 

Copyright © 2013 Designed by Management Information System (MIS), Sakon nakhon Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ม.11 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 0 4297 0046