ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายชื่อเว็บไซต์อาจารย์

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค้นหา แสดงข้อมูลทั้งหมด

อาจารย์ คณะ สาขา/โปรแกรมวิชา
อ.พสุธา โกมลมาลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
อ.สุภาวดี ล้อมหามงคล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผศ.ภาวิณี แสนชนม์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
อ.ภิชาต เลณะสวัสดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี
อ.ยงยศ วงศ์แพงสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี
อ.รัฐพล ฤทธิธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ละมัย ร่มเย็น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
ผศ.ดร.วิจิตรา วงษ์อนุสิทธิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
อ.วิชญานกานต์ ขอนยาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
อ.วิชญานกานต์ ขอนยาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
อ.วิชาญ ฤทธิธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
อ.วินิธา พานิชย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
อ.วีรศักดิ์ บำรุงตา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
ศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Copyright © 2013 Designed by Management Information System (MIS), Sakon nakhon Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ม.11 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 0 4297 0046