ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ. ศรีจันทร์ ทานะขันธ์

สวัสดีครับ

             เวบไซต์ที่กำลังชม เป็นการนำเสนอข้อมูลการสอน การให้งาน หรือความรู้ทั่วไปแก่ผู้สนใจ

อยากรับฟังข้อชี้แนะ เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

                                                                        ศรีจันทร์  ทานะขันธ์

                                                                 srijan220406@gmail.com