ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เกี่ยวกับอาจารย์

 


ดร.พจมานชำนาญกิจ
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา: สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะ: ครุศาสตร์


รายละเอียด