ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Google Classroom

ลำดับ ชั้นเรียน
1 1/66ภาษาศาสตร์ภาษาไทยเบื้องต้น
รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน: mzbyzwv ลบ
2 1/66พัฒนาการแบบเรียนไทย
รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน: rhjbpc2 ลบ
1 

Copyright © 2013 Designed by Management Information System (MIS), Sakon nakhon Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ม.11 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 0 4297 0046