ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เกี่ยวกับอาจารย์

 


อ.กันยารัตน์ มะแสงสม
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา:
คณะ: ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป


รายละเอียด