ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เกี่ยวกับอาจารย์

 


ผศ.ดร.ฟุ้งศรี ภักดีสุวรรณ
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา: ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะ: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รายละเอียด