ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เกี่ยวกับอาจารย์

 


อ.ยุทธนา อุทปา
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา: ไฟฟ้า
คณะ: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รายละเอียด