ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เกี่ยวกับอาจารย์

 


อ.ทรงศักดิ์ อินทรสิทธิ์
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา: การผลิตและอุตสาหการ
คณะ: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รายละเอียด