ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เกี่ยวกับอาจารย์

 


อ.รณยุทธ นนพละ
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา: การผลิตและอุตสาหการ
คณะ: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รายละเอียด