ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เกี่ยวกับอาจารย์

 


ผศ.ดร.รชต บุณยะยุต
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา: ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะ: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รายละเอียด

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

- ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเอกครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร   

วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน  พ.ศ. ๒๕๔๒

- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ โทรคมนาคม 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  พ.ศ. ๒๕๔๕

ระดับปริญญาโท

- การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม)  สาขาอุตสาหกรรมศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ระดับปริญญาเอก

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

                                             คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๘              อาจารย์ประจำ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

                                              คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๘              บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. ๒๕๓๖                            บริษัท คอมพิวเตอร์ ยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. ๒๕๓๕                            บริษัท IBC Cable TV จำกัด

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

          ๑. คณะกรรมการสัมมนา (Co-Chair) งานประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ ๙   ECTI-CARD ๒๐๑๗ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์ไซด์ เมาท์เทน จังหวัดเลย

          ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Reviewer)  งานประชุมวิชาการการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”  ครั้งที่ ๑๐   ECTI-CARD ๒๐๑๘

          ๓. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและคุณภาพทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

ตามคำสั่งที่  ๔๖ / ๒๕๖๑

ทุนวิจัย 

          การเพิ่มประสิทธิภาพโซล่าเซลล์ติดตั้งบนน้ำโดยใช้เทคนิควิธีระบายความร้อนด้วยซิงค์แช่น้ำ  

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

          - การเผยแพร่ ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๐ วารสารการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๓                              (The 3rd National Conference of Industrial Technology)หน้า ๒๒๒

เอกสารประกอบการสอน /เอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ 

          ๑. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา วิศวกรรมความปลอดภัย :มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ๓๖๕ หน้า.

          ๒. ตำรา ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  :มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ๒๖๕ หน้า.