ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เกี่ยวกับอาจารย์

 


ผศ.ปิยะวดี ยอดนา
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา: การเงินการธนาคาร
คณะ: วิทยาการจัดการ


รายละเอียด