ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เกี่ยวกับอาจารย์

 


อาจารย์พรรณนภา หาญมนตรี
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา: เทคโนโลยีการอาหาร
คณะ: เทคโนโลยีการเกษตร


รายละเอียด