ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เกี่ยวกับอาจารย์

 


อ.ผกาพรรณ วะนานาม
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา: หลักสูตรและการสอน
คณะ: ครุศาสตร์


รายละเอียด