ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เกี่ยวกับอาจารย์

 


อ.ก้องภพ ชาอามาตย์
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา: ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะ: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รายละเอียด