ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เกี่ยวกับอาจารย์

 


อ.แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา: ชีววิทยา
คณะ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รายละเอียด

ประวัติการศึกษา

   ปีการศึกษา 2547   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยา

                                    (วท.ม. จุลชีววิทยา, M.Sc. Microbiology)  

                                    จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

   ปีการศึกษา 2543   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา

                                    (วท.บ. ชีววิทยา, B.Sc. Biology)

                                    จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม