ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เกี่ยวกับอาจารย์

 


อ.พสุธา โกมลมาลย์
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา: สังคมศาสตร์
คณะ: มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์


รายละเอียด