ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เกี่ยวกับอาจารย์

 


อ.พฤหัส กำภูศิริ
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา: คณิตศาสตร์และสถิติ
คณะ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รายละเอียด