ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เกี่ยวกับอาจารย์

 


ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา: บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
คณะ: วิทยาการจัดการ


รายละเอียด